Koolielu portaali õppematerjalide kvaliteedinõuded

Kvaliteedinõuded on jagatud kolme gruppi:

1. Sisu

2. Teostus

3. Autorlus

1. Sisu

1.1 Teema terviklik käsitlus E-õppematerjal on loogiliselt üles ehitatud ja liigendatud. Teemat on käsitletud terviklikult, oluline on esile tõstetud ning meediaelemente (pildid, helid, videod) on lisatud sisu ja metoodikaga haakuvalt vajalikul määral.

1.2 Õpijuhend E-õppematerjalile on lisatud õpijuhend. Õpijuhendis on välja toodud teema, seos ainekavaga, sihtgrupp, e-õppematerjali tüüp ning metoodilised soovitused materjali kasutamiseks, võimalusel materjali katsetamise tagasiside ja/või näited.

1.3 Faktiline õigsus E-öppematerjal ei sisalda faktivigu, vaieldavate faktide puhul viidatakse algallikale.

1. 4 Motiveerivus, eakohasus, uudsus, õpioskuste arendamine E-õppematerjal on õpilaste jaoks motiveeriv ning sisult eakohane. Õppematerjal toetab õppija õpioskuste arendamist.

2. Teostus

2.1 Struktuur ja liigendatus E-õppematerjal on selge, ühtlane ja ülevaatlik. E-õppematerjali struktuur on kooskõlas õppematerjali vormi ja temaatikaga. Liigendatus on loogiline, toetab õppeprotsessis nii õppijat kui õpetajat.

2.2 Vahendi otstarbekas valik Vahend e-õppematerjali koostamiseks on valitud otstarbekalt. Õppematerjali kasutamine on jõukohane tavakasutajale ning on kasutajale kättesaadav ka vabavaralise tarkvara toel. Kui kasutamine eeldab spetsiaalset tarkvara, siis on lisatud juhend selle leidmiseks ja kasutamiseks.

2.3 Optimaalse mahuga E-õppematerjal on optimaalse mahuga. Eelistada tuleks enamlevinud vorminguid (N: pdf, html, jpeg, mpeg, mp3 jne) ja veebirakendusi (N: Flash, Shockwave, Java jne). Võimalusel kasutada e-õppematerjalide avaldamiseks veebikeskkondi.

2.4 Keeleliselt õige Õppematerjal on keeleliselt korrektne.

2.5 Kujundusnõuded E-õppematerjali kujundamisel on kasutatud ühtset stiili. Värvi(gamma) valik toetab e-õppematerjali sisu. Tausta- ja tekstivärv on kooskõlas, tekst on taustast hästi eristuv. Oluline on esile tõstetud. Meediaelemente on lisatud sobivas koguses. Lingid eralduvad selgelt ja ühtemoodi muust tekstist (alla joonitud, erisugune värv vms).

2.6 Tehniline teostus E-õppematerjalis ei esine tehnilisi vigu, kõik materjalid avanevad ja ei ole mittetöötavaid linke. Materjali igast osast on võimalik pöörduda tagasi avalehele.

2.7 Ühilduvus E-õppematerjal on kasutatav erinevate veebilehitsejate ja platvormidega. Õppematerjal on kas üldtunnustatud formaadis, mis on õppijale kättesaadav, või on lisatud info, kuidas antud formaati avada.

3. Autorlus

E-õppematerjali juures on selgelt esitatud järgmised andmed:

* e-õppematerjali looja,

* loomise aasta või viimase muudatuse aeg,

* viide autoriõigustele (N: creative commons http://creativecommons.galerii.ee/, http://creativecommons.org/).

Kui materjali looja kasutab oma töös teiste loodud materjale, siis on ta kas eelnevalt autorilt luba küsinud, kasutab Creative Commonsi litsentsidega või vabas kasutuses (public domain) olevaid materjale ning viitab vastavalt.